Strategy Clinic เข้าใจยุทธศาสตร์ เข้าใจศิริราช

    เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานเปิดโครงการ “ฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนยุทธศาสตร์” และเข้าร่วมฟังบรรยายพร้อมกับผู้บริหารคณะฯ หัวหน้าภาควิชาและหน่วยงานเทียบเท่า  คณะกรรมการภาควิชา คณะกรรมการปฏิบัติการ และผู้เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “Strategy Clinic” โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ธนัย ชรินทร์สาร ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์คณะฯ จัดให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ องค์ประกอบ ความสำคัญของการวางแผนและกลยุทธ์ ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และบริบทขององค์กร