ศิริราช ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Thailand Lean Award in Healthcare and Application of Lean Program จัดทำรางวัล Thailand Lean Award in Healthcare และพัฒนาหลักสูตร "การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในการปฏิบัติงาน"

        วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 12.30 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)(สรพ.) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร เชี่ยววัฒนา นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)(ส.ส.ท.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดทำรางวัล Thailand Lean Award in Healthcare และพัฒนาหลักสูตร “การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในการปฏิบัติงาน” (Thailand Lean Award in Healthcare and Application of Lean Program) ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)(ส.ส.ท.) จัดขึ้น ณ ห้องประชุม Sapphire 103-104 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม จ.นนทบุรี
        ความร่วมมือในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการสนับสนุนการนำแนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) ที่เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบงาน เพื่อแปรเปลี่ยนความสูญเปล่าไปสู่คุณค่าในมุมมองของผู้รับผลงานมาประยุกต์ใช้กับบริการสุขภาพ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.หิดล ได้นำแนวคิดดังกล่าวสู่การปฏิบัติและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพื่อประโยชน์แก่ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ ทั้งสามหน่วยงานจึงตกลงร่วมกันทำบันทึกความร่วมมือเพื่อจัดทำรางวัล Thailand Lean Award in Healthcare และพัฒนาหลักสูตร “การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในการปฏิบัติงาน” (Thailand Lean Award in Healthcare and Application of Lean Program) โดยการลงนาม ความร่วมมือในครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาวิชาการ กิจกรรมการศึกษาดูงาน และร่วมกับ ส.ส.ท. ในการจัดทำหลักเกณฑ์ระบบการตรวจประเมินรางวัล Thailand Lean Award in Healthcare เป็นการสนับสนุนการพัฒนาบริการที่มีคุณภาพ ส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยของสถานพยาบาลอย่างเป็นระบบ