ศิริราชร่วมพิธีเปิด สถานที่วิจัยทางคลินิก บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จำกัด ในเครือของมหาวิทยาลัยมหิดล

        วันที่ 15 มีนาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิด สถานที่วิจัยทางคลินิก บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน การดำเนินการและผลงานของ International Bio Service (IBS) ทั้งนี้ มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิงวลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารร่วมพิธีเปิด ณ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จำกัด ชั้น 4 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
        บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านการศึกษาวิจัยทางชีวสมมูลแบบครบวงจร ที่ได้มาตรฐานการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practices (GCP)) และมาตรฐานด้านห้องปฏิบัติการ (Good Laboratory Practices (GLP)) รวมถึงการรับรองมาตรฐานศูนย์การศึกษาวิจัยทางชีวสมมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ การรับรองมาตรฐานศูนย์การศึกษาวิจัยทางชีวสมมูลจากประเทศมาเลเซีย โดย National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA) เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนได้เข้าถึงยาสามัญคุณภาพดีในราคาที่ย่อมเยา แต่ให้ผลการรักษาเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ยาจากต่างประเทศที่มีราคาสูง รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยาภายในประเทศ
        การศึกษาชีวสมมูล เป็นการศึกษาเปรียบเทียบระดับยาในเลือดหลังจากอาสาสมัครสุขภาพดีได้รับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ และยาสามัญ ซึ่งมีชนิดและปริมาณตัวยาสำคัญที่เท่ากัน โดยดำเนินการภายใต้มาตรฐานการดำเนินการวิจัยทางคลินิกที่ดี และการวิเคราะห์ระดับยาในเลือดภายใต้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยที่ดีตามมาตรฐานสากล จากนั้นนำผลระดับยาในเลือดจากทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์หาค่าเภสัชจลนศาสตร์ และวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลที่ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบและยาสามัญสามารถใช้ทดแทนกันได้ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อขึ้นทะเบียนยาสามัญดังกล่าวต่อไป เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงยา โดยเฉพาะยาใหม่ๆ ที่มีราคาแพง เพื่อให้มีสถานที่วิจัยทางคลินิก สามารถรองรับอาสาสมัครสุขภาพดีในการเข้าร่วมโครงการวิจัยทางชีวสมมูล บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ชั้น 4 ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สามารถรองรับได้สูงสุดจำนวน 64 เตียง ตามมาตรฐานของการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice) จนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล