ศิริราชจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2566

       เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์  2566 ภาควิชาสรีรวิทยา โดยมี ศ. นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ  รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คนที่ 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน  รศ.ดร.พญ.ฉันทชา สิทธิจรูญ เป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ เเละรศ.ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา โดยมี โรงเรียนทั่วประเทศส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมคุณครูผู้ดูแลเข้าร่วมกิจกรรม ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพพยาบาล 

       สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางสรีรวิทยาผ่านการแข่งขันที่ตื่นเต้น สนุกสนาน และเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและคุณครูเห็นถึงความสำคัญของความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้าน “สรีรวิทยา” โดยมีโรงเรียนระดับชั้นมัธยมสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 200 โรงเรียน จากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ โรงเรียนจากภาคเหนือ 2 โรงเรียน ภาคกลาง 117 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 93 โรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27 โรงเรียน ภาคตะวันออก 18 โรงเรียน ภาคตะวันตก 16 โรงเรียน และภาคใต้ 20 โรงเรียน โดยมีจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 600 คน จำนวนคุณครู 296 คน 

        ทั้งนี้จากโรงเรียนที่สมัครทั้งสิ้น 200 ทีม ได้คัดเลือกให้เหลือ 30 ทีม เข้าแข่งขันในรอบคัดเลือกให้เหลือ 10 โรงเรียน ซึ่งจะเข้าไปแข่งขันต่อในรอบ Semi-final ที่จะคัดเหลือ 4 ทีมเพื่อเข้ารอบ Final โดยครั้งนี้มีโรงเรียนได้รับรางวัล ดังนี้
        - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
        - รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

        นอกจากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์แล้ว ยังมีการบรรยายความรู้ในหัวข้อ รู้จัก เข้าใจ และสื่อสารกับวัยรุ่น “Gen Me” กิจกรรม SI talk การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และกิจกรรมการแสดงในช่วง Special activity พร้อมประกาศผลทีมผู้เข้ารอบ 30 ทีม และประกาศรางวัลคะแนนเดี่ยวสูงสุด 10 ลำดับแรก โดยห้องที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ห้องบรรยาย อวย เกตุสิงห์ หรือห้องสอบต่าง ๆ เป็นห้องและระบบที่นักศึกษาแพทย์ใช้เรียนและใช้สอบจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ของผู้ที่สนใจจะเรียนแพทย์ต่อในอนาคต โดยเฉพาะที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

        สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/SiMSAC.Physiology  หรือ website : http://www.ps.si.mahidol.ac.th/SiMSAC/