ศิริราชร่วมพิธี เเละร่วมเเสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล ในงานครบรอบ “54 ปี วันพระราชทานนาม และ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”

        วันที่ 2 มีนาคม 25666  ศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน รองคณบดี เป็นผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในงานครบรอบ “54 ปี วันพระราชทานนาม และ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
        โอกาสนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัล ในงานครบรอบ “54 ปี วันพระราชทานนาม และ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” โดย พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลต่าง ๆ ซึ่งมีบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ และ บุคลากรที่ปฏิบัติงานของคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัล ดังนี้
        1.ผู้ที่ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2565
           - ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา
           - ศ.เกียรติคุณ นพ. ประมุข มุทิรางกูร
        2.ผู้ที่ได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล" ประเภทอาจารย์ ประจำปี 2565
           - ศ. ดร. นพ. ภัทรชัย กีรติสิน
        3.ผู้ที่ได้รับรางวัล "บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล " ประจำปี 2565
           ดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน
           กลุ่มที่ 1  ข้าราชการ      
            - รศ. นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย    ภาควิชาอายุรศาสตร์  
          กลุ่มที่ 4   พนักงานมหาวิทยาลัย
          ตำแหน่งประเภทวิชาการ   ระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
            - ศ. พญ.มณี รัตนไชยานนท์    ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
           ดีเด่นระดับส่วนงาน จำนวน 5 คน
           กลุ่มที่ 2  ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ     
            - น.ส. อัมพร อุประกุล    ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

           กลุ่มที่ 4   พนักงานมหาวิทยาลัย
            4.1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี
            - ผศ. พญ.ศิริรัตน์ รัตนอาภา    ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
            4.2 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป
             ระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี
             - น.ส. นิรชา  วงค์ชมภู   ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
             ระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี
             - น.ส. วรรณนิศา ชัยวิสิทธิ์        ฝ่ายการพยาบาล
             ระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
             - นางรัตนา เพียรเจริญสิน        ฝ่ายการพยาบาล

        รางวัลผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประจำปี 2565 มีดังนี้
          ประเภท สิทธิบัตร 
          - ผลงาน เรื่อง กรรมวิธีหาร้อยละเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซด์ชนิดต่าง ๆ
            ผู้ประดิษฐ์ ได้แก่ ศ.ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์ ดร.เอกทธิ์ นวลศรี เเละน.ส.สุรดา เลิศวนา
          - ผลงาน เรื่อง ระบบจำลองหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดหัวใจบายพาส
            ผู้ประดิษฐ์ ได้แก่ ศ.ดร.นพ.ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์
          - ผลงาน เรื่อง ถุงรักษาอุณหภูมิร้อน/เย็น 
            ผู้ประดิษฐ์ ได้แก่ ภญ. ฐนิตา ทวีธรรมเจริญ
         ประเภท อนุสิทธิบัตร 
           - ผลงาน เรื่อง กรรมวิธีคัดแยกเฟจซัลโมเนลล่าชนิดที่ต้องการ 
             ผู้ประดิษฐ์ ได้แก่ ศ.ดร.สุนีย์ กอรปศรีเศรษฐ์ เเละน.ส.ปรีดา โพธิ์ถาวร
           - ผลงาน เรื่อง อุปกรณ์ควบคุมการฉีดน้ำเกลือ
             ผู้ประดิษฐ์ ได้แก่ ทพ.นิวัฒน์ พันธ์ไพศาล น.ส.ณัฐกฤตา เสร็จกิจ เเละนายกิตติศักดิ์ บุญญกาศ
           - ผลงาน เรื่อง อาหารเหลวสูตรคาร์โบไฮเดรตต่ำ 
             ผู้ประดิษฐ์ ได้แก่ รศ.นพ.กรภัทร มยุระสาคร
           - ผลงาน เรื่อง ลูกตาประดิษฐ์ 
             ผู้ประดิษฐ์ ได้แก่ ผศ.นพ.สุภเลิศ ประคุณหังสิต นายนพศักดิ์ ผาสุขกิจวัฒนา น.ส.เยาวลักษณ์ แก้วมณี เเละนายสมชาย จงพิพัฒน์ชัยพร
           - ผลงาน เรื่อง เครื่องตรวจจับปริมาณสารน้ำ
             ผู้ประดิษฐ์ ได้แก่ น.ส.สโรชา เทพรักษ์ เเละ น.ส.สุทธินี เหมะสิขัณฑกะ
           - ผลงาน เรื่อง สูตรอาหารเพาะเลี้งถังเช่าสีทองให้สารต้านภูมิแพ้สูง
             ผู้ประดิษฐ์ ได้แก่ ดร.ปฐมวรรณ ฉิมมา
           - ผลงาน เรื่อง อุปกรณ์กำหนดจุดฉีดยา
             ผู้ประดิษฐ์ ได้แก่ นางโสมพันธ์ เจือแก้ว นายอุดร พุ่มจันทร์ เเละน.ส.สุมลทิพย์ ศิริลักษณ์
           - ผลงาน เรื่อง ชุดตรวจหาเชื้อศัลโมเนลลาจากตัวอย่างที่ต้องการตรวจโดยอาศัยการตรวจหาเฟจ SE-W109 ที่จำเพาะต่อเชื้อซัลโมเนลลาด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟฟี และวิธีการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาจากตัวอย่างที่ต้องการตรวจด้วยชุดตรวจนั้น
             ผู้ประดิษฐ์ ได้แก่ ศ.ดร.สุนีย์ กอรปศรีเศรษฐ์ นายอนุชา แสงวิมาน เเละน.ส.ปรีดา โพธิ์ถาวร
             - ผลงาน เรื่อง อุปกรณ์วางสไลด์และเพาะเลี้ยงเชื้อและวิธีการจำแนกเชื้อราด้วยเทคนิคใหม่โดยใช้อุปกรณ์นั้น
               ผู้ประดิษฐ์ ได้แก่ นางสาวลลิตา มัฏฐาพันธ์
นายวรัญญู ประสงค์ ผศ.นพ.สุมนัส บุณยัรัตเวช ผศ.พญ.จรัสศรี ฬียาพรรณ เเละน.ส.กมลพรรณ เลิศรุจิวณิช

               - ผลงาน เรื่อง น้ำยาละลายโปรตีนโปรลามีนส์
                 ผู้ประดิษฐ์ ได้แก่ ศ.พญ.อรทัย พิบูลโภคานันท์ เเละ รศ.พญ.ปัญจมา ปาจารย์