สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปในการประชุมสามัญประจำปี 2566 คณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ

        วันนี้ (1 มีนาคม 2566) เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมสามัญประจำปี 2566 คณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา  รองประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ คนที่ 2  ศาสตราจารย์  นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช พร้อมด้วยคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ และคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้า ฯ รับเสด็จ ณ รพ.ศิริราช
        เมื่อเสด็จ ฯ  ถึงหน้าตึกอำนวยการได้เสด็จ ฯ  ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ ฯ ทรงคม แล้วเสด็จ ฯ  ไปยังศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงคม และทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ  ทรงคม 
         จากนั้นเสด็จ ฯ ไปยังตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์หมู่ ฯ  ทรงคม แล้วเสด็จ ฯ เข้าห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ  ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศิริราชมูลนิธิ  
ต่อจากนั้นศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา  รองประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ คนที่ 2  กราบบังคมทูลเบิก     
         -    ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์เหลือพร ปุณณกันต์ กรรมการผู้จัดการศิริราชมูลนิธิ เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 
         -    ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิเชียร ทองแตง กรรมการและเลขานุการ เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายข้อพระกร
         -    รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนีกร กัลล์ประวิทธ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิริราชบำรุงเวช จำกัด เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึก
       จากนั้นขอพระราชทานเบิกกรรมการศิริราชมูลนิธิใหม่
        -    ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อเข้าเฝ้า ฯ ถวายตัว
ขอพระราชทานเบิกกรรมการดำเนินงานศิริราชมูลนิธิ 2 ท่าน เพื่อเข้าเฝ้า ฯ ถวายตัว
        -    ศาสตราจารย์ นายแพทย์กีรติ เจริญชลวานิช
        -    รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร 
ขอพระราชทานเบิกที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานศิริราชมูลนิธิ 
        -    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภัทรธนกุล เพื่อเข้าเฝ้า ฯ ถวายตัว
ขอพระราชทานเบิกประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ศิริราชวิทยวิจัย จำกัด 
        -    ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ เพื่อเข้าเฝ้า ฯ ถวายตัว
และขอพระราชทานพระราชานุญาตเปิดการประชุม  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมฯ และเริ่มการประชุม  ประชุมสามัญประจำปี 2566 คณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
        1.    เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
        2.    เรื่องรับรองรายงานการประชุม
        3.   เรื่องสืบเนื่อง
        4.   เรื่องเพื่อพิจารณา  
        5.   เรื่องอื่น ๆ

        การประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อทรงทราบ และทรงมีพระราชวินิจฉัยโดยสรุป เช่น
        1. ผลการดำเนินงานของศิริราชมูลนิธิ ปี 2565  
        2. รายงานความคืบหน้าของโครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและค่าใช้จ่ายสูง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมเฉลิมฉลอง ในวาระครบ 100 ปี พระประสูติกาล สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ปี 2561 –2566
            มียอดเงินบริจาคทั้งสิ้น                         1,033.06  ล้านบาท  
            รักษาผู้ป่วยไปแล้วรวม                          4,630      ราย
            ยอดเงินเบิกจ่ายเกี่ยวกับผู้ป่วย                  771.43 ล้านบาท
        3. ในปี 2566 เป็นปีวาระครบ 100 ปี พระประสูติกาลสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ อดีตประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิองค์ที่ 2 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อศิริราชมูลนิธิ และประชาชนชาวไทยทั้งปวง และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ศิริราชมูลนิธิสนับสนุนโครงการ  ดังนี้
           - โครงการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ ของโรงพยาบาลศิริราช ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2562 - พ.ศ.2566) ศิริราชมูลนิธิร่วมสนับสนุนปีละ 5 ล้านบาท
           - โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ภายใต้ทุนการกุศลสมเด็จย่า ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  เพื่อเป็นทุนการศึกษานักเรียนตามขอบชายแดน ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2562 - พ.ศ.2566) ศิริราชมูลนิธิร่วมสนับสนุนปีละ 2 ล้านบาท
          - โครงการปลูกถ่ายไต ถวายเป็นพระราชกุศล 100 ปี ประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2567)  ศิริราชมูลนิธิสนับสนุนเงินปีละ 5 ล้านบาท
         4. โครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีศูนย์กลางการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้บุคลากรทั่วไปมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ 
        ทั้งนี้ ศิริราชมูลนิธิ เป็นองค์กรสาธารณกุศล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  21  สิงหาคม พ.ศ. 2512  โดย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นองค์ประธานองค์แรก ต่อมาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นองค์ประธาน  ปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัย ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย รพ.ศิริราช  ตลอดจนร่วมมือ ส่งเสริม และประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่น ๆ ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งการรักษาพยาบาล อันจะยังประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
        ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษา การค้นคว้าวิจัย ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย รพ.ศิริราช  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 7658-60, 0 2414 1414  และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ศาลายา) ชั้น G โซน A (วันจันทร์ - วันเสาร์) หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 849 6726