ศิริราชร่วมประชุมเพื่อปรึกษาความร่วมมือการพัฒนาในด้านการทำวิจัยทางคลินิก ที่ National Center for Global Health and Medicine (NCGM) ประเทศญี่ปุ่น

        ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดี พร้อมด้วย รศ. นพ.สิทธิ์ สาธรสุเมธี รองคณบดีฝ่ายวิจัยเเละนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมที่ National Center for Global Health and Medicine (NCGM) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อปรึกษาความร่วมมือการพัฒนาในด้านการทำวิจัยทางคลินิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ARISE) ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2566