ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ประธานรับเลือกราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย นายกสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการจริยธรรมของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ในวาระปี พ.ศ. 2565-2567

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ประธานรับเลือกราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย นายกสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการจริยธรรมของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ในวาระปี พ.ศ. 2565-2567 จากราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย และสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย