ศิริราช คว้า 4 รางวัล Healthy Organization Award 2022

        เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบโล่รางวัล Healthy Organization Award 2022 จาก ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เนื่องในงาน Healthy Organization Day ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมด้วย ผศ.นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
        ในโอกาสนี้ ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ร่วมเสวนาหัวข้อ “ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ในการก้าวสู่องค์กรสุขภาพดีอย่างยั่งยืน” จากนั้นได้ขึ้นรับมอบรางวัลต่างๆ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับมอบรางวัล Healthy Organization Award ครบทุกประเภทรางวัล ดังนี้
        - รางวัลผู้นำองค์กร ระดับ “ดีเด่น”  ได้แก่ ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
        - รางวัลทีมผู้นำสุขภาพ ระดับ “ดีเด่น”  
        - รางวัลกระบวนการดำเนินงาน ระดับ “ยอดเยี่ยม” 

        - รางวัลนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ระดับ“ดีเด่น”  ได้แก่ SiHOW หรือ Siriraj Healthy Organization and Wellbeing
        งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอขอบคุณเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนขับเคลื่อนองค์กรสุขภาพดีให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นส่วนหนึ่งของการชี้นำสังคมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ