ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลมหิดลทยากร

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา ในโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับรางวัลมหิดลทยากร จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้มีจริยธรรม คุณธรรม ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งระดับภายในประเทศและระดับนานาชาติ โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา