ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประมุข มุทิรางกูร ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลมหิดลทยากร

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประมุข  มุทิรางกูร ในโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับรางวัลมหิดลทยากร จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้มีจริยธรรม คุณธรรม ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งระดับภายในประเทศและระดับนานาชาติ โดยจะมีพิธีมอบรับรางวัลในวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา