ศิริราชได้รับรางวัล Thailand HR Innovation Award 2022 ระดับ Silver Award โครงการ เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ง่ายด้วย Si-eHR Portal

        ขอเเสดงความยินดีแก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Thailand HR Innovation Award 2022 ระดับ Silver Award ในโครงการ เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ง่ายด้วย Si-eHR Portal โดยการพัฒนาร่วมกันระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายสารสนเทศ นำโดย ศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดี ศ. นพ.สุโรจน์  ศุภเวคิน รองคณบดี ผศ. ดร.ประพัฒน์  สุริยผล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ รศ. ร.อ. พญ. ณัฏฐา  สายเสวย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะทำงาน เข้ารับรางวัล โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานผู้มอบรางวัล ในงาน Thailand HR Day 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2566  ณ โรงแรม Centara Grand at Central Plaza Ladprao