พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬา ฯ เเละ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

        วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดี และ รศ.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองคณบดีฝ่ายบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ  รศ.นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.นพ.ชุติวิชัย  โตวิกกัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ  ร่วมประชุมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.วิเลิศ  ภูริวัชร คณบดี และ รศ.ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์ รองคณบดีฝ่ายการคลัง ผศ.ดร.อภิชาติ คณารัตนวงศ์ และ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล และคณาจารย์จากภาควิชาการตลาด ร่วมให้การต้อนรับ รวมทั้งลงนามในบันทึกความเข้าใจ เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองสถาบัน อาทิ โครงการวิจัยด้านสุขภาพโดยนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โครงการสร้างหลักสูตรร่วมระหว่างทั้งสองสถาบัน รวมถึงการจัดทำหลักสูตรเพื่อฝึกอบรมบุคคลภายนอก หรือ Siriraj Academy  และโครงการอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงความรู้ความชำนาญของแต่ละสถาบันให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับทั้งสองสถาบันและประเทศไทยในอนาคต  รวมถึงผลักดันให้นิสิตนักศึกษาได้ขยายขอบเขตการเรียนรู้นอกเหนือจากหลักสูตรในห้องเรียน เสริมประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง  เพื่อให้พร้อมกับการเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่ตอบโจทย์กับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบัน