ภาควิชาโสตนาสิก ลาริงซ์วิทยา จัดการฝึกอบรมระยะสั้น ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์หู คอ จมูก ในราชอาณาจักรภูฏาน

        ภาควิชาโสตนาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรมระยะสั้น 4 หลักสูตร ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์หู คอ จมูก ในราชอาณาจักรภูฏานโดยมี บุคลากรทางการแพทย์ชาวภูฏาน เข้าร่วมทั้งสิ้น 18 ท่าน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทุนฝึกอบรมระยะสั้นจากกรมความร่วมมือระหว่างประเท กระทรวงการต่างประเทศ โดยจัดการอบรมหลักสูตรระหว่างเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม2565 โดยมี 4 หลักสูตรดังนี้

        1. หลักสูตร AudiometricianWorkshop for Technicians

        2. หลักสูตร HearingAids Trouble Shooting and Fitting Workshok

        3. หลักสูตร Workshopfor Maintenance Staffs

        4. หลักสูตร Fess/RhinologyWorkshop

        โอกาสนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 รศ.นพ.ภาวิน เกษกุล หัวหน้าภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ต้อนรับและรายงานสรุปการจัดโครงการพัฒนาศูนย์หู คอ จมูก ในราชอาณาจักรภูฏาน ทั้ง4 หลักสูตร โดยมี คุณพิณ ศรีดุรงคธรรม เลขานุการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ คุณเอ้ยายา จอรถ นักการทูตปฎิบัติการ จากกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมรับฟังการสรุปรายงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาในการจัดโครงการครั้งต่อไป