ศิริราช มอบถ้วยรางวัลพระราชทาน แก่เขตสุขภาพ และ เงินรายได้ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ เพื่อนำเข้ากองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ 12 เขตสุขภาพ

        วันนี้ (6 ธ.ค. 65) เวลา 13.00 น.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานในพิธี ร่วมกับ  นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงษ์  กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประธานร่วม พร้อมทั้ง ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และ  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ยงชัย  นิละนนท์  ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช และประธานคณะกรรมการจัดงาน  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้กิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล  คุณปิฎก สุขสวัสดิ์  กรรมการมูลนิธิไทยคม ทั้งนี้ยังมี คุณสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ  คุณอารัญ  บุญชัย  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมงานพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานการมองเงินรายได้เพื่อนำเข้ากองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และบัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ ระดับเขตสุขภาพ/จังหวัดในพื้นที่ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี  โรงพยาบาลศิริราช
 
        แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ ( Walk Run Bike Fighting Stroke) เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายทั้งรูปแบบการเดิน วิ่ง และปั่น ทำให้สุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งปีนี้ศิริราชจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ได้รับความร่วมมือจากทั้ง 77 จังหวัด  จัดงานพร้อมกันทั่วประเทศไทย โดยเงินรายได้มอบให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 15,913,194 บาท และมอบให้กับ 12 เขตสุขภาพ จำนวน 13,872,636 บาท ทั้งนี้ได้มี พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบแก่เขตสุขภาพที่ 7 “ชนะเลิศ ด้านการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” และ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มอบแก่เขตสุขภาพที่ 5 “ชนะเลิศ ด้านการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการดูแลป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง” นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย  มอบโล่รางวัลเกียรติยศ จังหวัดที่ได้รับคะแนนสูงสุด ด้านการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 รางวัล อันดับ 1 จังหวัดขอนแก่น อันดับ 2 จังหวัดชัยภูมิ และอันดับ 3 จังหวัดสระแก้ว กระทรวงสาธารณสุข  มอบรางวัลโล่เกียรติยศ “แคลอรีก้าวท้าใจรวมสูงสุด” ผ่านแอปพลิเคชันก้าวท้าใจ season 4 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1  เขตสุขภาพที่ 7 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เขตสุขภาพที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2      เขตสุขภาพที่ 6 รางวัลชมเชย เขตสุขภาพที่ 2 และ เขตสุขภาพที่ 3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา      มอบรางวัลโล่เกียรติยศ ด้านส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายผ่านแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge (CCC) เมืองกีฬา 16 จังหวัด ประเภท “จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสูงสุด” อันดับ 1 จังหวัดชลบุรี อันดับ 2  จังหวัดกระบี่ อันดับ 3 จังหวัดศรีสะเกษ ประเภท “จำนวนแคลอรีสะสมสูงสุด” อันดับ 1 จังหวัดบุรีรัมย์ อันดับ 2 จังหวัดศรีสะเกษ อันดับ 3  จังหวัดกระบี่ จังหวัดอื่นๆ 61 จังหวัด ประเภท “จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสูงสุด” อันดับ 1 จังหวัดมหาสารคาม อันดับ 2 จังหวัดชัยภูมิ อันดับ 3 จังหวัดกาญจนบุรีอันดับ 4  จังหวัดชัยนาท อันดับ 5 จังหวัดพิษณุโลก ประเภท “จำนวนแคลอรีสะสมสูงสุด” อันดับ 1  จังหวัดมหาสารคาม อันดับ 2 จังหวัดชัยภูมิ อันดับ 3 จังหวัดพิษณุโลก อันดับ 4 จังหวัดกาญจนบุรี อันดับ 5  จังหวัดปัตตานี รางวัลบุคคล Over All ประเภท Over All “ชาย” อันดับ 1 คุณนิติ กกกลาง จังหวัดชลบุรี อันดับ 2 คุณวนธนนท์ สันติคุณากร จังหวัดนครศรีธรรมราช อันดับ 3 คุณธเนศ อ่อนทุม จังหวัดนครราชสีมา ประเภท Over All “หญิง” อันดับ 1 คุณจุรีรัตน์ ยิวสิว จังหวัดตรัง อันดับ 2 คุณมณฑา นิ่มศิลา จังหวัดระนอง อันดับ 3 คุณรจนา พงษ์ไทย จังหวัดระนอง
 
        งานนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : WRB Fighting Stroke สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช  โทร. 0 2414 1010 สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคสมทบกองทุนเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต (D.3806)  ที่ศิริราชมูลนิธิ  (ไม่เว้นวันหยุด)  โทร. 0 2419 7658-60