ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปในการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170 (3/2566)

...

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Advisory Committee: RIAC) ประจำปี 2566

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดงาน “Siriraj Hackathon 2023: Open House”

...

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน ได้รับรางวัลเกียรติยศ จาก Center of Excellence (COE) of Asia Pacific Association of Allergy, Asthma and Clinical Immunology (APAAACI)

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดงาน World Stroke Day 2023 ภายใต้หัวข้อ “Young Thais Fight Stroke คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค”

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2566

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. นพ.สิทธิ์ สาธรสุเมธี และ  รศ ดร.นพ.ปีติ ธุวจิตต์  ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก

...

อ่านต่อ

พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2566

...

อ่านต่อ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ GSK ลงนาม MOU โครงการ “Gen ยัง แอคทีฟ 50+” ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัย

...

อ่านต่อ

Project Management Workshop เรียนรู้วิธีคิดเพื่อขับเคลื่อนโครงการระดับยุทธศาสตร์

...

อ่านต่อ

ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช ร่วมกับ แอสตร้าเซนเนก้า จัดงาน “Rethink Pink We Care” ปีที่ 2 เพื่อผู้หญิงไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม

...

อ่านต่อ

รศ. ดร. นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผอ.รพ.ศิริราช นำคณะผู้บริหาร รพ.ศิริราช เข้าสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.ศิริราช

...

อ่านต่อ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ Siriraj ERP Project (SAP S/4 HANA & SAC Implementation)

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ในโอกาสเข้ารับพระราชทาน เกียรติบัตรสำหรับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2565

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทาน เกียรติบัตรสำหรับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2565

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ (ปีที่ 7) ในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ พญ.อัจฉรา สัมบุณณานนท์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทาน เกียรติบัตรสำหรับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2565

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี ภาควิชาอายุรศาสตร์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาความเป็นครู

...

อ่านต่อ

ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ประจำปีการศึกษา 2565

...

อ่านต่อ

ศิริราชร่วมกับมูลนิธิ เก้า ยั่งยืน จัดนิทรรศการภาพถ่าย “กษัตริย์ ของ ราษฎร” The King loves Thais เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

...

อ่านต่อ