อ่านสักนิดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล     

       ในปัจจุบันมีผู้คนสนใจใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกันมากขึ้น สามารถหาซื้อได้ง่าย จึงควรเลือกซื้อมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและได้รับการรับรองเรื่องความปลอดภัย บทความนี้จึงอยากแนะนำวิธีการดูฉลาก เพื่อให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพได้อย่างปลอดภัย

ฉลากที่ถูกต้องและครบถ้วนควรแสดงรายละเอียด ดังนี้

 1. ชื่อผลิตภัณฑ์
 2. ชื่อและปริมาณของส่วนประกอบที่เป็นสารสำคัญของผลิตภัณฑ์ โดยแสดงเป็นร้อยละหรือปริมาณต่อหน่วยเป็นระบบเมตริก
 3. สรรพคุณ หรือความมุ่งหมายในการใช้ กรณีเป็นยาจากสมุนไพรให้ระบุว่า “สรรพคุณ” หรือ “ข้อบ่งใช้” กรณีเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพให้ระบุว่า “ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ”
 4. ชื่อผู้ผลิตและที่อยู่สถานที่ผลิต
 5. ชื่อผู้นำเข้าและที่อยู่สถานที่นำเข้า (กรณีนำเข้า)
 6. ชื่อและที่อยู่ของผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียด หรือใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 7. ข้อความระบุประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ “ยาแผนไทย” “ยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือก (ระบุชื่อ)” “ยาพัฒนาจากสมุนไพร” “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ” “เวชสำอางสมุนไพร”
 8. ข้อความระบุเงื่อนไขในการขาย แล้วแต่กรณี ได้แก่ “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป” “ใช้เฉพาะในสถานพยาบาล” “ขายเฉพาะสถานที่มีใบอนุญาต”

                                 

 1. กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่รูปแบบรับประทานให้ระบุว่า “ห้ามรับประทาน”
 2. ขนาดบรรจุ แสดงเป็นน้ำหนักสุทธิ หรือปริมาณสุทธิ
 3. ขนาดและวิธีการใช้
 4. ครั้งที่ผลิต
 5. เลขที่ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียด หรือใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 6. วันเดือนปีที่ผลิต
 7. วันเดือนปีที่สิ้นอายุ ให้ระบุว่า “สิ้นอายุ” หรือ “หมดอายุ” และแสดงวันเดือนปีที่สิ้นอายุ สำหรับรูปแบบของเหลวรับประทานมีอายุไม่เกิน ๒ ปี และรูปแบบอื่น ๆ มีอายุไม่เกิน ๓ ปี
 8. คำเตือน (ถ้ามี)
 9. สภาวะการเก็บรักษา (ถ้ามี)

  ในกรณีที่ภาชนะบรรจุมีขนาดเล็กไม่เกิน ๓ ตารางนิ้ว เช่น แผงฟอยล์ แผงสตริป หรือแผงบลิสเตอร์ ไม่สามารถแสดงรายละเอียดได้หมด อย่างน้อยต้องมีรายการตาม (๑) (๑๒) (๑๓) และ (๑๕)          

          ทั้งนี้ ก่อนตัดสินใจซื้อขอให้ตรวจสอบการได้รับอนุญาตที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือ Oryor Smart Application หากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะผิดกฎหมาย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรืออีเมล์ 1556@fda.moph.go.th

                 

เอกสารอ้างอิง

 1. ประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง การแสดงชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการขึ้นทะเบียนตำรับ แจ้งรายละเอียดหรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการแสดงฉลาก และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔.   ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๘, ตอนพิเศษ ๑๑๖ (ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔).


เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด