How to แต่ละวัน ควรออกกำลังกายอย่างไรให้ดีต่อกายและใจ ?

งานสร้างเสริมสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อายุ 5-17 ปี
          - ทำกิจกรรมให้หนักระดับปานกลาง 60 นาที ต่อวัน
          - เน้นกิจกรรมพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ที่สร้างเสริมพัฒนาการ

อายุ 18-64 ปี
          - ทำกิจกรรมให้หนักระดับปานกลาง 150 นาทีต่อสัปดาห์ หรือระดับหนัก 75 นาที ต่อสัปดาห์
          - เลือกประเภทให้หลากหลายแบบแอโรบิคช่วยเสริมการหายใจและไหลเวียนเลือด, แบบใช้แรงต้านช่วยพัฒนารูปร่าง, แบบสร้างความอ่อนตัวป้องกัน office Syndrome

อายุ 65 ปีขึ้นไป
          - หากไม่มีโรคประจำตัว ทำกิจกรรมให้หนักระดับปานกลาง 150 นาทีต่อสัปดาห์ (อาจแบ่งเป็นช่วง ๆ ครั้งละ 10 นาที วันละ 3 ครั้ง)
          - ผสมผสานกิจกรรมหลากหลายประเภท ควบคู่กับกิจกรรมที่ช่วยบริหารสมอง

ข้อดีของกิจกรรมทางกาย
          กระตุ้นการไหลเวียนเลือดและการเผาพลาญ พัฒนาการกระดูกและกล้ามเนื้อ ลดความเครียด เสริมความจำ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คลายความตึงของกล้ามเนื้อ ส่งเสริมการทรงตัวอละการเคลื่อนไหว ป้องกันออฟฟิสซินโดรม

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด