ผ่าตัดมะเร็งเต้านมแนวใหม่

ผ่าตัดมะเร็งเต้านมแนวใหม่

ผศ.นพ.สืบวงศ์  จุฑาภิสิทธิ์

ภาควิชาศัลยศาสตร์
Faculty of Medicine Siriraj Hospital

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

          ในแต่ละปีมีผู้ป่วยใหม่ของโรงพยาบาลศิริราช ที่เข้ามารักษามะเร็งเต้านมมากกว่า 1,000 ราย และเนื่องจากโรคมะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการป่วยและเสียชีวิตของหญิงไทยมากเป็นอันดับ 1 จึงทำให้แพทย์ค้นหาวิธีการรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย  

        การรักษามะเร็งเต้านม  มีทั้งการผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมด  และการผ่าตัดแบบเก็บเต้านมไว้   โดยตัดเฉพาะก้อนมะเร็งออกและตามด้วยการฉายรังสีรักษาหลังผ่าตัดแล้ว  ซึ่งโดยปกติจะทำการฉายรังสีบริเวณเต้านมส่วนที่เหลืออีกเป็นระยะเวลา  25 - 30  ครั้ง

          ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ ในปัจจุบันมีการผ่าตัดมะเร็งเต้านมแนวใหม่ ที่รวมการผ่าตัดและฉายรังสีรักษาไว้ด้วยกัน เป็นการฉายรังสีรักษาโดยตรงบริเวณเนื้อนมโดยรอบก้อนมะเร็งทันทีในห้องผ่าตัดขณะที่ผู้ป่วยสลบอยู่  ขั้นตอนการรักษาเริ่มจากการผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ออกบางส่วนแทนการผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองออกทั้งหมด ตามด้วยการผ่าตัดก้อนมะเร็งออก จากนั้นฉายรังสีรักษาเข้าไปในตำแหน่งที่เอาก้อนมะเร็งออก 

          การรักษาด้วยวิธีนี้ ทำให้การกำหนดตำแหน่งของการฉายรังสีรักษามีความแม่นยำมากขึ้น ลดปริมาณรังสีต่อเนื้อเยื่อปกติ ลดภาวะแทรกซ้อนต่อผิวหนังภายนอก ทำให้ผลข้างเคียงจากการรักษาน้อยลง และเพิ่มโอกาสการหายจากโรค และที่สำคัญคือ สามารถลดความลำบากของผู้ป่วยในการมารับบริการการฉายรังสี ทำให้ผู้ป่วยไม่เสียเวลา และลดค่าใช้จ่ายลงอีกด้วย

          สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธีนี้ จะต้องมีอายุมากกว่า 55 ปี ขึ้นไป และเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้น  โดยที่ขนาดก้อนมะเร็งต้องเล็กกว่า 2 ซ.ม. รวมถึงไม่มีการกระจายของเซลล์ะเร็งไปที่ต่อมน้ำเหลือง แะมีตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนในเซลล์มะเร็ง 

          จากประสบการณ์ 2 ปี   ที่โรงพยาบาลศิริราชเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยมากกว่า 50 รายด้วยวิธีนี้ พบว่า ผลการรักษาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีอัตราการเกิดโรคซ้ำต่ำ  และยังพบว่าภาวะความสวยงามของเต้านมภายหลังการรักษาอยู่ในเกณฑ์ดีมากถึงดีเลิศ

 

          อย่างไรก็ตาม  การป้องกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและทำได้ ด้วยการเริ่มตรวจเต้านมตนเองตั้งแต่อายุ  20 ปี ขึ้นไป และตรวจเป็นประจำ  คือ การดูด้วยตาและการคลำด้วยมือ  ที่สำคัญผู้หญิงอายุ 40 ปี ขึ้นไป  ควรตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมร่วมกับการตรวจอัลตราซาวนด์  ถ้ามีอาการผิดปกติต่างๆ ที่เต้านมไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใด  ควรไปพบแพทย์ทันที

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด