ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณบดี

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

E-mail : PRASIT.WAT@MAHIDOL.AC.TH

รองคณบดี คนที่ 1
และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช

ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์

E-mail : MANEE.RAT@MAHIDOL.AC.TH

รองคณบดี คนที่ 2

ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย

E-mail : PRASERT.UTS@MAHIDOL.AC.TH
รองคณบดี คนที่ 3

รศ.พญ.พิมล วงศ์ศิริเดช

E-mail : PIMOL.WOG@MAHIDOL.AC.TH
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลศิริราช

รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์

E-mail : VISIT.VAM@MAHIDOL.AC.TH

ผู้อำนวยการ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร

E-mail : TEERA.KOL@MAHIDOL.AC.TH
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ศ.คลินิก นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร

E-mail : CHARN.SRI@MAHIDOL.AC.TH
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ

E-mail : THAWATCHAI.AKA@MAHIDOL.AC.TH

รองคณบดีฝ่ายการคลัง

รศ.พญ.อุบลรัตน์ สันตวัตร

E-mail : UBOLRAT.SAN@MAHIDOL.AC.TH

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ผศ.นพ.อนุวัฒน์ สุตัณฑวิบูลย์

E-mail : ANUWAT.SUT@MAHIDOL.AC.TH

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร

E-mail : DUANGMANEE.LAO@MAHIDOL.AC.TH

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน

E-mail : SUROJ.SUP@MAHIDOL.AC.TH

รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

อ.นพ.เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์

E-mail : KHEMCHAT.WAG@MAHIDOL.AC.TH

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล

E-mail : PRASERT.AUE@MAHIDOL.AC.TH

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ศ.พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์

E-mail : THANANYA.BOO@MAHIDOL.AC.TH

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา

รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ

E-mail : RUNGNIRAND.PRA@MAHIDOL.AC.TH

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

รศ.ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร

E-mail : THAWORNCHAI.LIM@MAHIDOL.AC.TH

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม

รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์

E-mail : NARIS.KIT@MAHIDOL.AC.TH

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

รศ.นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์

E-mail : PRAPAT.WAN@MAHIDOL.AC.TH

รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์

E-mail : ADUNE.RAT@MAHIDOL.AC.TH

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง

E-mail : RATTAPON.THN@MAHIDOL.AC.TH

รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ

ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช

E-mail : KEERATI.CHA@MAHIDOL.AC.TH