ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณบดี

ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล

รองคณบดี คนที่ 1
และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช

ศ. นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ

รองคณบดี คนที่ 2

ศ. นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลศิริราช

ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลศิริราช
ปิยมหาราชการุณย์

ศ.คลินิก นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร

ผู้อำนวยการ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

รศ. นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ. ดร. นพ.ภัทรบุตร มาศรัตน

รองคณบดีฝ่ายการคลัง

รศ. พญ.อุบลรัตน์ สันตวัตร

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ผศ. นพ.อนุวัฒน์ สุตัณฑวิบูลย์

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อ. นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา

รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

รศ. ดร. นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร

รองคณบดีฝ่ายวิจัยเเละนวัตกรรม

รศ. นพ.สิทธิ์ สาธรสุเมธี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ศ. นพ.อาศิส อุนนะนันทน์

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบริการเเละคุณค่าองค์กร

รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ

รองคณบดีฝ่ายบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ

รศ. ดร. นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร

รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

ผศ. นพ.สมเกียรติ อรุณพฤกษากุล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

อ. นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์

รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

ผศ. ดร.ประพัฒน์ สุริยผล

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รศ. นพ.รัฐพล ตวงทอง

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

รศ. นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์

รองคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษเเละองค์กรสัมพันธ์

รศ. พญ.นันทกร ทองแตง

รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ

ผศ. นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี