กิจกรรมหน่วยงาน
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
: วิสัยทัศน์ :
        งานเปลี่ยนอวัยวะศิริราช จะเป็นหน่วยงานปลูกถ่ายอวัยวะที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
พันธกิจหน่วยงาน
: พันธกิจ :
       งานเปลี่ยนอวัยวะศิริราช มีหน้าที่ประสานงานให้ผู้ป่วยได้ร้บการปลูกถ่ายอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย ได้แก่ ไต หัวใจ ปอด ตับ ไขกระดูกและกระจกตา อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ภายใต้ขอบเขตของจริยธรรมและกฎหมาย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ เตรียมความพร้อมให้กับผู้ป่วยก่อนรับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ ดูแลและติดตามผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนไต,ตับแบบองค์รวม ให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ เป็นแหล่งรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ