กิจกรรมหน่วยงาน
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
: วิสัยทัศน์ :

หน่วยงานปลูกถ่ายอวัยวะที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

พันธกิจหน่วยงาน
: พันธกิจ :

ประสานงาน สนับสนุนการปลูกถ่ายอวัยวะแบบองค์รวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพด้วยมาตรฐานระดับสากล อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ทันเวลา ภายใต้ขอบเขตของจริยธรรมและกฎหมาย รวมถึงบูรณาการด้านการศึกษาและการวิจัย