เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ

พันธกิจ

Mission

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของศิริราชตามหลักทักษะของ  21st Century Skills รวมถึงสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสำเร็จทางการศึกษา การดูแลด้านสุขภาพกายใจของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา Outcome-based education ของมหาวิทยาลัยมหิดล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

  • จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพให้กับนักศึกษา
  • ดูแลและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
  • ให้บริการด้านคำปรึกษา
  • ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
  • สวัสดิการหอพัก
  • ทุนการศึกษา
  • การผ่อนผันทหาร

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

แจ้งกำหนดการวันฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564

อ่านต่อ

กำหนดการพิจารณาและจัดสรรทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ

งานกิจการนักศึกษา
Siriraj Student Affairs

อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3

โทรศัพท์: 02-419-7616, 02-419-8367
โทรสาร: 02-414-1118
E-mail: sasiriraj@gmail.com