เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ

พันธกิจ

Mission

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของศิริราชตามหลักทักษะของ  21st Century Skills รวมถึงสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสำเร็จทางการศึกษา การดูแลด้านสุขภาพกายใจของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา Outcome-based education ของมหาวิทยาลัยมหิดล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

 • จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพให้กับนักศึกษา
 • ดูแลและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
 • ให้บริการด้านคำปรึกษา
 • ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 • สวัสดิการหอพัก
 • ทุนการศึกษา
 • การผ่อนผันทหาร
 • ข่าวสาร

  ดูเพิ่มเติม

  แนวทางการปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ในสถานการณ์COVID-19 เข้าสู่โรคประจำถิ่น

  อ่านต่อ

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “The Executive Leader”

  อ่านต่อ

  แจ้งกำหนดการวันฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

  อ่านต่อ

  งานกิจการนักศึกษา
  Siriraj Student Affairs

  อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3

  โทรศัพท์: 02-419-7616, 02-419-8367
  โทรสาร: 02-414-1118
  E-mail: sasiriraj@gmail.com