: ผังองค์กร :
สำนักงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
ตึก 84 ปีชั้น 4 ตะวันออก
ตึก 84 ปีชั้น 4 ตะวันตก
ตึก 84 ปีชั้น 5 ตะวันออก
ตึก 84 ปีชั้น 5 ตะวันตก
ตึก 84 ปีชั้น 6 ตะวันออก
ตึก 84 ปีชั้น 6 ตะวันตก
ตึก 84 ปีชั้น 7 ตะวันออก
ตึก 84 ปีชั้น 7 ตะวันตก
ตึก 84 ปีชั้น 8 ตะวันตก
ตึก 84 ปีชั้น 9 ตะวันออก
ตึกมหิดลวรานุสสรณ์ วิบุลลักสม์ 2
ตึกวิบุลลักสม์ ธนาคารไทยพาณิชย์ 3
อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 14
อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 15
อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 16
กัลยาณิวัฒนา 1
กัลยาณิวัฒนา 2
ตึก 72 ปีชั้น 5 ตะวันออก
ตึก 72 ปีชั้น 9 ตะวันออก ชาย
ตึก 72 ปีชั้น 9 ตะวันออก หญิง
นวมินทรบพิตรฯ 18 เหนือ
พิเศษ อุบัติเหตุ 2