: บุคลากร :
หน่วยงาน    หน้าที่ 5
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว กรรณิการ์  บัวสมบุญ
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วย
หน่วยงาน : ตึก 72 ปีชั้น 5 ตะวันออก
เบอร์โทรศัพท์ : 9 6861
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ช่อผกา  บัวบุตร
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วย
หน่วยงาน : ตึก 72 ปีชั้น 9 ตะวันออก ชาย
เบอร์โทรศัพท์ : 9 7223
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว เข็มรัตน์  สุทธรินทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วย
หน่วยงาน : ตึก 72 ปีชั้น 9 ตะวันออก หญิง
เบอร์โทรศัพท์ : 9 8076
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ปิยมาศ  สวนกูล
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วย
หน่วยงาน : นวมินทรบพิตรฯ 18 เหนือ
เบอร์โทรศัพท์ : 40585
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว จิตติมา  นวลมณี
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วย
หน่วยงาน : พิเศษ อุบัติเหตุ 2
เบอร์โทรศัพท์ : 9 8577
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]