: บุคลากร :
หน่วยงาน    หน้าที่ 4
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 5  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ภีรภา  แสงจันทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วย
หน่วยงาน : ตึกวิบุลลักสม์ ธนาคารไทยพาณิชย์ 3
เบอร์โทรศัพท์ : 9 7489-90
ชื่อ-นามสกุล : นาง จุรีมาศ   องค์สุรกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วย
หน่วยงาน : อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 14
เบอร์โทรศัพท์ : 9 41500-2
ชื่อ-นามสกุล : นาง กุลวดี  จันทร์เจริญสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วย
หน่วยงาน : อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 15
เบอร์โทรศัพท์ : 9 4530
ชื่อ-นามสกุล : นาง อรอนงค์  ทัพสุวรรณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วย
หน่วยงาน : อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 16
เบอร์โทรศัพท์ : 9 4553-5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว นันท์นภัส  กองเกิดภากร
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วย
หน่วยงาน : กัลยาณิวัฒนา 1
เบอร์โทรศัพท์ : 9 7484
ชื่อ-นามสกุล : นาง ดาวรุ่ง  เจริญโภคราช
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วย
หน่วยงาน : กัลยาณิวัฒนา 2
เบอร์โทรศัพท์ : 9 7485-6
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 5  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]