: บุคลากร :
หน่วยงาน    หน้าที่ 3
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 4 5  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]
ชื่อ-นามสกุล : นาง ภัสดาวรรณ  คำคล้าย
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วย
หน่วยงาน : ตึก 84 ปีชั้น 6 ตะวันตก
เบอร์โทรศัพท์ : 9 7251-2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว พนิชา  โพธิ์สีดา
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วย
หน่วยงาน : ตึก 84 ปีชั้น 7 ตะวันออก
เบอร์โทรศัพท์ : 9 7255-6
ชื่อ-นามสกุล : นาง ภิญญาพัชญ์  รัตนพันธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วย
หน่วยงาน : ตึก 84 ปีชั้น 7 ตะวันตก
เบอร์โทรศัพท์ : 9 7450
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว จารุวรรณ  คงตระกูล
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วย
หน่วยงาน : ตึก 84 ปีชั้น 7 ตะวันตก
เบอร์โทรศัพท์ : 9 7258
ชื่อ-นามสกุล : นาง ญาดา  มาชู
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วย
หน่วยงาน : ตึก 84 ปีชั้น 9 ตะวันออก
เบอร์โทรศัพท์ : 9 7259-60
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว กนกวรรณ  บุญสังข์
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วย
หน่วยงาน : ตึกมหิดลวรานุสสรณ์ วิบุลลักสม์ 2
เบอร์โทรศัพท์ : 9 7487
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 4 5  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]