: บุคลากร :
หน่วยงาน    หน้าที่ 2
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 3 4 5  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]
ชื่อ-นามสกุล : นาง สุวรรณา  สมัครธรรม
ตำแหน่ง : ผู้ตรวจการพยาบาล
หน่วยงาน : สำนักงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 9 8586
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว เพ็ญศิรื  ดวงผุนมาตย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วย
หน่วยงาน : ตึก 84 ปีชั้น 4 ตะวันออก
เบอร์โทรศัพท์ : 9 7236-7
ชื่อ-นามสกุล : นาง นภาพร  คงเปรม
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วย
หน่วยงาน : ตึก 84 ปีชั้น 4 ตะวันตก
เบอร์โทรศัพท์ : 97238-9
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว สุชาดา  สงวนพรรค
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วย
หน่วยงาน : ตึก 84 ปีชั้น 5 ตะวันออก
เบอร์โทรศัพท์ : 9 8415
ชื่อ-นามสกุล : นาย พิพัฒน์  เพิ่มพูล
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วย
หน่วยงาน : ตึก 84 ปีชั้น 5 ตะวันตก
เบอร์โทรศัพท์ : 97240-1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว มยุรา  จรรยารักษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วย
หน่วยงาน : ตึก 84 ปีชั้น 6 ตะวันออก
เบอร์โทรศัพท์ : 9 7249
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 3 4 5  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]