: บุคลากร :
หน่วยงาน    หน้าที่ 1
หน้า 2 3 4 5  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ภัทรภร  วิสุทธิกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
หน่วยงาน : สำนักงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 9 7759
ชื่อ-นามสกุล : นาง วิภาพร  ลีเลิศมงคลกุล
ตำแหน่ง : ผู้ตรวจการพยาบาล
หน่วยงาน : สำนักงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 9 8585
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ปภาภิน  ศิริผล
ตำแหน่ง : ผู้ตรวจการพยาบาล
หน่วยงาน : สำนักงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 9 8359
ชื่อ-นามสกุล : นาง บุศรา  ศรีวิวัฒนกุล
ตำแหน่ง : ผู้ตรวจการพยาบาล
หน่วยงาน : สำนักงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 9 9074
ชื่อ-นามสกุล : นาง ดวงตา  โสมาบุตร
ตำแหน่ง : ผู้ตรวจการพยาบาล
หน่วยงาน : สำนักงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 9 8586
ชื่อ-นามสกุล : นาง ตรีทิพย์  ปานเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ตรวจการพยาบาล
หน่วยงาน : สำนักงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 9 9073
หน้า 2 3 4 5  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]