วิสัยทัศน์หน่วยงาน
: วิสัยทัศน์ :
 เป็นองค์กรทางการพยาบาลชั้นเลิศระดับสากล
พันธกิจหน่วยงาน
: พันธกิจ :

ให้บริการพยาบาลที่มีคุณภาพสูงระดับสากล โดยมีการผสมผสานการใช้ความรู้ เทคโนโลยี การวิจัย และทรัพยากรมนุษย์ เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ