: ความมุ่งหมายของหน่วยงาน :

ความมุ่งหมายของหน่วยงาน

  • ให้การพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
  • พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ ในแต่ละสาขาการพยาบาล
  • มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละหอผู้ป่วย
  • จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน
  • ส่งเสริมให้บุคลากรมีความพึงพอใจในงาน
  • เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย มีการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมด้านสุขภาพแก่หน่วยงานอื่นและสังคม
update : 24/2/2555 10:39:05