: บุคลากร :
หน่วยงาน    หน้าที่ 1
หน้า 2  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ชรัสนิกูล  ยิ้มบุญณะ
    Ms. Charushnikul  Yimboonna
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิจัยและสารสนเทศการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-7811
E-mail : charatnikul.yim@mahidol.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว จันทนา  นามเทพ
    Ms. Janthana  Namthep
ตำแหน่ง : พยาบาลผู้ชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน : หน่วยวิจัยการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-7811
E-mail : janthana.n@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว มาลี  งามประเสริฐ
ตำแหน่ง : พยาบาลผู้ชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน : หน่วยวิจัยการพยาบาล
หน้าที่รับผิดชอบ : ปฏิบัติงานที่งานวิจัยและสารสนเทศการพยาบาลเฉพาะวันจันทร์ วันอังคาร สังกัดงานการพยาบาลสูติศาสตร์ฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 02 419 9046
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว วริศรา  ตุวยานนท์
    Ms. Warisara  Tuvayanon
ตำแหน่ง : พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
หน่วยงาน : หน่วยวิจัยการพยาบาล
หน้าที่รับผิดชอบ : ปฏิบัติงานที่งานวิจัยและสารสนเทศการพยาบาลเฉพาะวันจันทร์
สังกัดงานการพยาบาลผ่าตัด
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-7811
E-mail : pukor5@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ราตรี  ฉิมฉลอง
    Ms. Ratree  Chimchalong
ตำแหน่ง : พยาบาล
หน่วยงาน : หน่วยวิจัยการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-9045
E-mail : chimchalong@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ปัณฑิตา   เพ็ญพิมล
    Ms. Bunthita  Penpimol
ตำแหน่ง : พยาบาล
หน่วยงาน : หน่วยวิจัยการพยาบาล
หน้าที่รับผิดชอบ : ปฏิบัติงานที่งานวิจัยและสารสนเทศการพยาบาล เฉพาะวันพฤหัสบดี สังกัดงานการพยาบาลอายุรศาสตร์ฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 024197811
หน้า 2  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]