: บุคลากร :
หน่วยงาน    หน้าที่ 1
หน้า 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]
ชื่อ-นามสกุล : นาย ศิวกร  ศรีสมอ่อน
    Mr. Shivakorn  Srisomorn
ตำแหน่ง : หัวหน้างานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด
หน่วยงาน : สำนักงาน งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด
เบอร์โทรศัพท์ : 9 9876
E-mail : pat_tric@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นาง สุธีรา  พฤทธิ์ไพศาล
    Mrs. Suteera  Phrudprisan
ตำแหน่ง : ผู้ตรวจการพยาบาล
หน่วยงาน : สำนักงาน งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4196850
E-mail : strnoi.p@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว สุรีย์  โพธาราม
    Miss Suree  Photharam
ตำแหน่ง : ผู้ตรวจการพยาบาล
หน่วยงาน : สำนักงาน งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด
เบอร์โทรศัพท์ : 02-41941207
E-mail : suree_invasive@yahoo.com
ชื่อ-นามสกุล : นาง ปิยะฉัตร  ลีวานันท์
    Mrs. Piyachat  Leewanun
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยตรวจสวนหัวใจฯ
หน่วยงาน : หน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 2-3
หน้าที่รับผิดชอบ : Circulating Nurse
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-6025-6
E-mail : maemod_cathlab@yahoo.com
ชื่อ-นามสกุล : นาง อโนมา  ศรีแสง
    Mrs. Anoma  Sriseng
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยตรวจผู้ป่วยพิเศษ ศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 4
หน่วยงาน : หน่วยตรวจผู้ป่วยพิเศษ ศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 4
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4199829
E-mail : kongkowde@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว วิชชุดา  ดอกผึ้ง
    Ms. Witchuda  Dokphueng
ตำแหน่ง : หัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต ศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 5
หน่วยงาน : หอผู้ป่วยศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 5 (วิกฤต)
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4196050-1
หน้า 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]