: ประวัติหน่วยงาน :

ประวัติความเป็นมา

งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด

- วันที่  6  มิ.ย. 2549  งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด   ได้รับอนุมัติเปิดหน่วยงานเป็นการภายใน  โดยศ.นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เพื่อให้การบริการพยาบาลมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ    ซึ่งเป็นภาระงานหลักหนึ่งที่สำคัญใน “โครงการพัฒนาระบบงานหัวใจและหลอดเลือด” หรือ“The Heart by Siriraj”  โดยกองทุนพัฒนางานระบบหัวใจและหลอดเลือด  ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   หัวหน้างานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด  คือ นางสาวยี่สุ่น  ข่อยพานิช การบริการผู้ป่วยเป็นการบริการแบบโรงพยาบาลเอกชน  มีหน่วยงาน 3 หน่วยงาน คือ หอผู้ป่วยพิเศษวิกฤต 72/5 ตะวันตก  หอผู้ป่วยพิเศษกึ่งวิกฤต 72/5 ตะวันออก- ตะวันตกใต้   และหน่วยตรวจผู้ป่วยพิเศษโรคหัวใจและหลอดเลือด  ศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 4

สืบเนื่องจาก “The Heart by Siriraj” ต้องย้ายการให้บริการไปที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์    ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการในรูปแบบโรงพยาบาลเอกชน ดังนั้นเพื่อให้งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด ยังมีอยู่เช่นเดิมในสายการบังคับบัญชา    ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช   จึงได้ขออนุมัติไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อปรับโครงสร้างงานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือดใหม่     โดยตัดโอนหน่วยงานและบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน 4 หน่วยงาน ที่สังกัดอยู่ในงานการพยาบาลอายุรศาสตร์ฯ  คือ  หน่วยตรวจสวนหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 2-3 ,  หน่วยตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 6 (และ Cardiac MRI ตึก84ปี ชั้น1) , หอผู้ป่วยศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 5 (วิกฤต) , หอผู้ป่วยศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 8 (กึ่งวิกฤต) มาอยู่ภายใต้สังกัดงานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือดแทน (คำสั่งอนุมัติโอนหน่วยงานภายในส่วนงานของงานอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ไปสังกัดงานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือดที่ ศธ 0517.07/20772 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554)  และผู้ที่ได้รับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด  คือ นางพิชชุดา  วิรัชพินทุ  

ต่อมา คณะฯ  อนุมัติให้เปิดหน่วยตรวจที่ศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 4  ชื่อ "หน่วยตรวจผู้ป่วยพิเศษ ศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 4"  เพื่อให้บริการการรักษาผู้มีอุปการคุณของโรงพยาบาลศิริราช และคลินิกผู้ป่วยเฉพาะทางโรคหัวใจฯ ได้แก่ PCI Clinic , GUCH Clinic , Pacemaker Clinic     ตามหนังสืออนุมัติที่ ศธ 0517.07 / 4334 ลงวันที่ 28 ก.พ.2556  เพิ่มอีก 1 หน่วยงาน   ทำให้งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือดมีหน่วยงานในสังกัดรวมทั้งหมด 5 หน่วยงาน 

update : 5/8/2559 15:38:00

  <<Back