: ความมุ่งหมายของหน่วยงาน :

ความมุ่งหมายของหน่วยงาน

งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

 

 

 

 

ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือด  เป็นการปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการให้บริการตรวจพิเศษเฉพาะทางหัวใจและหลอดเลือดแบบ Non-invasive เช่น การตรวจสมรรถภาพของหัวใจโดยใช้คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจความถี่สูง(Echocardiography:Echo)  การตรวจสมรรถภาพของหัวใจโดยการวิ่งบนสายพาน (Exercise Stress Test:EST) การตรวจสมรรถภาพของหัวใจโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Cardiac MRI) เป็นต้น  ตลอดจนการทำหัตถการตรวจสวนหัวใจแบบ Invasive เช่น การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและการใส่ขดลวดค้ำยันหลอดเลือดหัวใจ  การขยายลิ้นหัวใจตีบด้วยบอลลูน   การปิดผนังกั้นหัวใจรั่วด้วย Device โดยไม่ต้องผ่าตัด  การตรวจหาทางเดินไฟฟ้าผิดปกติในหัวใจและการสกัดกั้นทางเดินไฟฟ้าผิดปกติด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง (RF Ablation)  การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจและกระตุกหัวใจ เป็นต้น  รวมทั้งให้การดูแลรักษาผู้ป่วยผ่าตัดรักษาโรคหัวใจ (Open heart surgery) เช่น การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ  การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ เป็นต้น  โดยมีการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง     ตลอดจนให้การต้อนรับผู้ศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศประเทศ

 

 

 

 

 

เป้าหมาย

 

1. พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย

 

2. ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม  คุ้มค่า

 

3.  เพิ่มความพึงพอใจของบุคลากร  ผลการปฏิบัติงานและผลิตภาพ

 

4. สนับสนุนการนำความรู้  การวิจัย  และเทคโนโลยี ในการพัฒนาคุณภาพงาน

 

5. พัฒนาระบบบริการเฉพาะทางที่สนับสนุนความเป็นเลิศขององค์กร

 

 

 

 

update : 5/8/2559 15:52:33