: ข้อมูลหน่วยงาน :
งานการพยาบาลระบบงานหัวใจและหลอดเลือด
Cardiovascular Nursing Division
ที่ตั้งหน่วยงาน  :  อาคารศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้น 15
เบอร์โทรศัพท์  :  02-4199876
Fax  :  -