: บุคลากร :
หน่วยงาน    หน้าที่ 1
หน้า 2 3  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว จิตหทัย  สุขสมัย
ตำแหน่ง : หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4199467
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ศิริพร  เลาหสุวรรณพานิช
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4197248 ต่อ 110
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว บงกช  อนุฤทธิ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์และประเมินอัตรากำลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4199062
ชื่อ-นามสกุล : นาง มณีรัตน์  สงวนจีน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : หน่วยวิเคราะห์และประเมินอัตรากำลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4199063
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว นงนาถ  พิตติวัตถ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : หน่วยพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลโครงการบริการวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4198588 ต่อ 109
ชื่อ-นามสกุล : นาง  สมพิศ    บุญยะวนิช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชก)
หน่วยงาน : หน่วยวิเคราะห์และประเมินอัตรากำลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4197243
หน้า 2 3  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]