: ประวัติหน่วยงาน :

งานทรัพยากรบุคคล

                   การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช แต่เดิมนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของงานธุรการ ฝ่ายการพยาบาล ต่อมาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พิจารณาเห็นว่าบุคคลากรพยาบาลฯ มีจำนวนมาก และมีความสำคัญต่อการบริการที่มีคุณภาพของโรงพยาบาลศิริราช ดังนั้น ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2547 จึงได้อนุมัติให้จัดตั้ง "งานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช" เป็นหน่วยงานสนับสนุนเป็นการภายในขึ้น

 

update : 15/1/2562 8:41:44

  <<Back