: บุคลากร :
หน่วยงาน    หน้าที่ 1
หน้า 2 3  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]
ชื่อ-นามสกุล : นาง รัชนีพร  ภัทรปกรณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล
หน้าที่รับผิดชอบ : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4196467
E-mail : rachaneeporn.pat@mahidol.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นาง สมฤทัย  เพชรประยูร
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล
หน้าที่รับผิดชอบ : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4196465-6
E-mail : somruetai.pet@mahidol.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นาง ประนอม  พรมแดง
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วย โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล
หน้าที่รับผิดชอบ : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4196466
E-mail : pranom.phr@mahidol.edu
ชื่อ-นามสกุล : นาง ยุพาวะดี  เดชป้อง
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วย โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล
หน้าที่รับผิดชอบ : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4196466
E-mail : yupawadee.dec@mahidol.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นาง พรพรรณ  ศรไสว
ตำแหน่ง : พยาบาล
หน้าที่รับผิดชอบ : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4196466
E-mail : pornpun.sor@mahidol.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นาง อุมาพร  กุฎีศรี
ตำแหน่ง : พยาบาล
หน้าที่รับผิดชอบ : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4196466
E-mail : Umaporn.kud@gmail.com
หน้า 2 3  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]