วิสัยทัศน์หน่วยงาน
: วิสัยทัศน์ :

 

เป็นสถาบันการศึกษาผู้ช่วยพยาบาลที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล

พันธกิจหน่วยงาน
: พันธกิจ :

ผลิตผู้ช่วยพยาบาลที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ สามารถพึ่งพาตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

นำมาซึ่งศรัทธาและความนิยมสูงสุดจากประชาชน