: ความมุ่งหมายของหน่วยงาน :

ความสำเร็จที่แท้จริง

อยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

update : 4/1/2562 8:57:41