: Download เอกสาร :
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ท่านที่มีความประสงค์ต้องการทราบข้อมูลการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สามารถ Download ได้ในเอกสารแนบ  หรือ ขอรับได้ที่ โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล  ตึกอดุลยเดชวิกรม  ชั้น 6  ห้อง  671  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  เวลาราชการ  (แผ่นพับแจกฟรี)
 [791]