อาสาสมัครศิริราชจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน อาสาสมัครศิริราชทุกคน ต้องติดเครื่องหมายของศูนย์ฯที่บริเวณกระเป๋าเสื้อ หรือบริเวณนอกเสื้อที่เห็นได้ชัดเจน
2. อาสาสมัครต้องลงชื่อเข้า-ออกในการปฏิบัติงานทุกครั้ง
3. ประพฤติตนเหมาะสมในฐานะตัวแทนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
4. ตั้งใจปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ และประสิทธิสูงสุด
5. เคารพในสิทธิส่วนบุคคล และรักษาความลับของบุคคลที่ให้การช่วยเหลือ
6. เคารพในทรัพย์สิน และความเป็นเจ้าของของบุคคลที่ให้การช่วยเหลือ
7. พร้อมปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน
8. คำนึงถึงความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
9. หากมีปัญหาขัดข้องในการทำงาน ต้องปรึกษาหรือแจ้งให้ศูนย์อาสาสมัครศิริราช
10. ไม่ใช้สถานภาพอาสาสมัครศิริราช เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
11. การเผยแพร่ หรือให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับงานอาสาสมัคร ต้องได้รับอนุมัติจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเท่านั้น


การสิ้นสุดสถานภาพการเป็นอาสาสมัครศิริราช

สถานภาพการเป็นอาสาสมัครศิริราชจะสิ้นสุดลง เมื่อ
1. เสียชีวิต
2. ลาออก
3. ประพฤติตนไม่เหมาะสมตามข้อปฏิบัติของอาสาสมัครศิริราช

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved