ข้อมูลส่วนตัว
- - - -
ขนาดไม่เกิน 200 KB รูปถ่ายต้องอยู่ในเครื่องแต่งกายสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณมีความสนใจด้านใดเป็นพิเศษ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

1. งานตามภารกิจของศูนย์อาสาสมัครทางสาธารณสุข

2. งานสนับสนุนงานอาสาสมัครด้านอื่นๆ

3. ไม่เคยเข้าร่วมงานอาสาสมัคร

กำหนดรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ

คุณสมบัติอาสาสมัครศิริราช

ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
2. เป็นผู้มีจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
3. เป็นผู้ที่มีความศรัทธาต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และพร้อมปฏิบัติงานตามข้อปฏิบัติของอาสาสมัครศิริราช
4. เป็นผู้มีจริยธรรม มีความเมตตา และมีความซื่อสัตย์
5. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์
6. เป็นผู้มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจในการปฏิบัติงาน
7. เป็นผู้เสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลืองานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ข้อปฏิบัติของอาสาสมัครศิริราช

อาสาสมัครศิริราชจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน อาสาสมัครศิริราชทุกคน ต้องติดเครื่องหมายของศูนย์ฯที่บริเวณกระเป๋าเสื้อ หรือบริเวณนอกเสื้อที่เห็นได้ชัดเจน
2. อาสาสมัครต้องลงชื่อเข้า-ออกในการปฏิบัติงานทุกครั้ง
3. ประพฤติตนเหมาะสมในฐานะตัวแทนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
4. ตั้งใจปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ และประสิทธิสูงสุด
5. เคารพในสิทธิส่วนบุคคล และรักษาความลับของบุคคลที่ให้การช่วยเหลือ
6. เคารพในทรัพย์สิน และความเป็นเจ้าของของบุคคลที่ให้การช่วยเหลือ
7. พร้อมปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน
8. คำนึงถึงความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
9. หากมีปัญหาขัดข้องในการทำงาน ต้องปรึกษาหรือแจ้งให้ศูนย์อาสาสมัครศิริราช
10. ไม่ใช้สถานภาพอาสาสมัครศิริราช เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
11. การเผยแพร่ หรือให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับงานอาสาสมัคร ต้องได้รับอนุมัติจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเท่านั้น

เมื่อท่านได้สมัครสมาชิกแล้ว โปรดรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบภายใน 48 ชั่วโมง
ท่านจึงจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วย E-mail และรหัสผ่านที่ท่านกำหนด โดยที่ไม่ต้องรอรับ E-mail ยืนยัน

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved