อาสาใส่ซองส่งความสุข สคส. ปีใหม่ ปี 2562

เปิดรับอาสา : 21 พฤศจิกายน 2561 ถึง 17 ธันวาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครประจำจุดวัดความดันโลหิต

เปิดรับอาสา : 21 กันยายน 2566 ถึง 22 ธันวาคม 2566

เปิดรับอาสา


อาสาสมัครบริการและแนะนำผู้ป่วย

เปิดรับอาสา : 24 สิงหาคม 2566 ถึง 17 พฤศจิกายน 2566

เปิดรับอาสา


อาสาสมัครใส่ซองเชิญชวนบริจาคเนื่องในวันมหิดล

เปิดรับอาสา : 22 สิงหาคม 2566 ถึง 30 สิงหาคม 2566

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครแนะนำ Siriraj Connect Application (กันยายน - พฤศจิกายน)

เปิดรับอาสา : 22 สิงหาคม 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

เปิดรับอาสา


อาสาช่วยประคองผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย (กันยายน - พฤศจิกายน)

เปิดรับอาสา : 17 สิงหาคม 2566 ถึง 24 พฤศจิกายน 2566

เปิดรับอาสา


อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด (กันยายน - ตุลาคม)

เปิดรับอาสา : 10 สิงหาคม 2566 ถึง 27 ตุลาคม 2566

เปิดรับอาสา


อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด(มิถุนายน)

เปิดรับอาสา : 25 พฤษภาคม 2566 ถึง 29 มิถุนายน 2566

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครประคองผู้ป่วย Safety for my patients (พฤษภาคม – มิถุนายน)

เปิดรับอาสา : 21 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครแนะนำ Siriraj Connect  Application(พฤษภาคม – มิถุนายน)

เปิดรับอาสา : 21 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved