มีขั้นตอน ดังนี้

1. การรับสมัคร
   - อาสาสมัครกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มสมัคร
   - ระบบส่งอีเมลล์ยืนยันการสมัครกลับยังอาสาสมัคร โดยจะมีข้อมูล Username/Password และเลขทะเบียนสมาชิก

2. การปฐมนิเทศ
   อาสาสมัครจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์อาสาสมัครศิริราช

3. การอบรมหลักสูตรพื้นฐาน (เฉพาะกิจกรรมอาสาสมัครของศูนย์อาสาสมัครศิริราช)
   อาสาสมัครจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานของกิจกรรมอาสาสมัครที่ทำ

4. การขึ้นทะเบียน
   อาสาสมัครที่ผ่านการปฐมนิเทศ และผ่านการอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครศิริราช และอาสาสมัครต้องศึกษาข้อปฏิบัติของอาสาสมัครอย่างเคร่งครัด แล้วสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

5. สรุปผลการปฏิบัติงาน
   อาสาสมัครที่ได้รับการมอบหมายงานให้ร่วมสรุปผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมอาสาสมัครนั้นๆ ร่วมกับทีม


งานอาสาสมัครของศูนย์อาสาสมัครทางการแพทย์ศิริราช

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มบุคลากรและนักศึกษาภายในคณะฯ
   1.1 ร่วมทำกิจกรรมภายในคณะฯ
   1.2 ร่วมทำกิจกรรมภายนอกคณะฯ

2. กลุ่มบุคคลภายนอก
   2.1 ร่วมทำกิจกรรมภายในคณะฯ
      - เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
      - ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
      - ด้านอื่นๆ เช่น สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วิถีชีวิต คุณภาพชีวิต
   2.2 ร่วมทำกิจกรรมภายนอกคณะฯ
      - ด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
      - ด้านสาธารณสุขแต่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
      - ด้านอื่นๆ เช่น สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วิถีชีวิต คุณภาพชีวิต

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved