- Animals for scientific work
ข่าวประชาสัมพันธ์ประมวลภาพกิจกรรรม
ปี      
การเข้าเยี่ยมสำรวจสถานดำเนินการเลี้ยงสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดย สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2560
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด   /  ผู้เยี่ยมชมเดือน เมษายน 2567