welcome to department of TransfusionMedicine Siriraj Hospital

ความรู้สู่ประชาชน

การรักษาด้วยการให้   “ เลือด ”  และการบริจาค “ เลือด ”

การรักษาด้วยการให้ “ เลือด ” และการบริจาค “ เลือด ”

รศ.ร.อ.พญ.ปาริชาติ เพิ่มพิกุล

อ่าน

อบอุ่น ปลอดภัย มั่นใจในบริการ

อบอุ่น ปลอดภัย มั่นใจในบริการ

ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด

อ่าน

ดาวน์โหลดใบส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ **NEW**

ดาวน์โหลดใบส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ **NEW**

ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด

อ่าน