ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
- เวชระเบียน
(Medical Record)
- สาขากายภาพบำบัด
(Division of Physical Therapy)
- สาขากิจกรรมบำบัด
(Division of Occupational Therapy)
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ
(Cardiac rehabilitation Unit)
- สาขาอรรถบำบัด
(Division of Speech-Language Therapy)
- สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
(Administrative Office)
- หน่วยจิตวิทยาการปรึกษาและนันทนาการบำบัด
- หน่วยตรวจโรคผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
(Outpatient Rehabilitation Unit)
- หน่วยสังคมสงเคราะห์
(Social worker Unit)
- ห้องตรวจไฟฟ้า EMG
(Electrodiagnostic Room)
- หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู
(Inpatient Department)