ประเภททุน : ทุนอุดหนุนการศึกษา
ชื่อทุน : ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล
เงื่อนไขการให้ทุน : เป็นนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหิดลที่ขาดแคลนทุนการศึกษา มีความประพฤติดี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง หากพบว่านักศึกษานำเงินทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การรับทุน และนำเงินทุนที่ได้รับมาคืนทั้งหมด
จำนวนทุน :
ระยะเวลา : 1 ปี