ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Department of Rehabilitation Medicine
ทำเนียบอาจารย์
ชื่อ - นามสกุล : รศ.พญ. กุลภา  ศรีสวัสดิ์
    Assoc. Prof. Gulapar  Srisawasdi
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ., อ.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), Certificate in Electrodiagnosis Medicine (USA), Certifiate in Pedorthics (USA)
สาขาที่ทำ / สนใจ : Diabetic Foot and other Foot Problems, Chronic ulcer, Electrodiagnosis
เกียรติประวัติ : Vice President D-Foot International รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รองผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Chadchavalpanichaya N., Srisawasdi G., Suwannakin A.
The effect of calf stretching box on stretching calf muscle compliance: A prospective, randomized single-blinded controlled trial
Journal of the Medical Association of Thailand.  2010.  93  (12): 1470-1479 .
Thirapatarapong W., Srisawasdi G.
Pancoast Tumor as a cause of Profound Brachial Plexopathy
Siriraj Medical Journal.  2010.  62  (1): 26-28.
น้ำเพ็ญ แก้วประหลาด, กุลภา ศรีสวัสดิ์, Srisawasdi G.
การศึกษาย้อนหลังผู้ป่วยบาดเจ็บร่างแหประสาทแขนที่โรงพยาบาลศิริราช
Journal of Thai Rehabilitation Medicine.  2009.  19  (1): 25-29.
สุพรรณี ปังสุวรรณ, นวพร ชัชวาลพาณิชย์, กุลภา ศรีสวัสดิ์, อุระณี รัตนพิทักษ์, ทิพากร ชื่นจิตรม, กัลยารัตน์ กำจรเจิด, จุฑาทิพย์ วิภาวัฒนะ, อัจฉรา สุวรรณาคินทร์
การศึกษาความชุกตามระดับความเสี่ยงของการเกิดแผลเบาหวานที่เท้า
Journal of Thai Rehabilitation Medicine.  2009.  19  (1): 19-24.
Saringcaringul T, Chadchavalpanichaya N, Srisawadee G.
Normal Values for Touch Sensibility Thresholds in Healthy Thais
Journal of Thai Rehabilitation Medicine.  2008.  18  (1): 24-28.
วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์, กุลภา ศรีสวัสดิ์.
การศึกษาระบาดวิทยาและค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ถูกตัดเท้า หรือขาเนื่องจากเบาหวาน ณ โรงพยาบาลศิริราช
Journal of Thai Rehabilitation Medicine.  2008.  18  (2): 65-69.
ปิยะวรรณ ขนาน, ศศิมา กุสุมา, สุวิมล กิมปี, กุลภา ศรีสวัสดิ์
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจควบคุมทางสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า
Thai Journal of Nursing.  2007.  56  (1-2): 102-113.
Thanakiatpinyo T, Srisawasdi G.
The Effect of Hand Size on the Stimulation Intensities Required for Median and Ulnar Sensory Nerve Conduction Studies.

Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.  2012.  94  (5): 925-929.
Bigliardi P., Langer S., Cruz J.J., Kim S.W., Nair H., Srisawasdi G.
An Asian Perspective on Povidone Iodine in Wound Healing
Dermatology.  2017.  233  (2-3): 223-233.
Sothornwit, Jin; Srisawasdi, Gulapar; Suwannakin, Atchara; Sriwijitkamol, Apiradee
Decreased health-related quality of life in patients with diabetic foot problems
DIABETES METABOLIC SYNDROME AND OBESITY-TARGETS AND THERAPY.  2018.  11  35-43.
Danu Prommin, Pasu Sirisalee, Parinya Junhunee, Bongkoch Praewpipat, Navaporn Chadchavalpanichaya, Atchara Suwannakin, Gulapar Srisawasdi
Performance of the Locally Made Disposable 10-gram Semmes-Weinstein Monofilament Compared to the Commercially Available Monofilament
siriraj medical journal.  2018.  70  (1): 22-27.
Parker CN, Van Netten JJ, Parker TJ, Jia L, Corcoran H, Garrett M, Kwok CF, Nather A, Que MT, Srisawasdi G, Wraight P, Lazzarini PA.
Differences between the international guideline and national guidelines for the management of diabetic foot disease.
Diabetes Metab Res Rev. 2018.  2018. 
Parker C.N., Van Netten J.J., Parker T.J., Jia L., Corcoran H., Garrett M., Kwok C.F., Nather A., Que M.T., Srisawasdi G., Wraight P., Lazzarini P.A.
Differences between national and international guidelines for the management of diabetic foot disease
Diabetes/Metabolism Research and Reviews.  2019.  35  (2):
  เลขที่ 2 ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 9 สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 10700  
  Tel. 0-2419-7508 Fax : 0-2411-4813